Διεύθυνση  

(κενό)

Όλοι μαζί αλλά και ο καθένας ξεχωριστά συμβάλλουν στην ομαλή καθημερινή λειτουργία του ιδρύματος διασφαλίζοντας τον οφειλόμενο στην ανθρώπινη αξία σεβασμό και ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως της σωματικής ή πνευματικής κατάστασης του κάθε περιθαλπομένου.

 

Στο διοικητικό προσωπικό συγκαταλέγεται ο Διευθυντής της Μονάδας ο οποίος: 

α) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία

του Ιδρύματος

β) Φροντίζει για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου, την τήρηση των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας και των διατάξεων των ΦΕΚ του ιδρύματος

γ) Λαμβάνει μέτρα με σκοπό την ορθή, ομαλή και απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία αυτού καθώς και την καλή διαβίωση των περιθαλπομένων

δ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό της Μονάδας όσον αφορά στη τήρηση των καθηκόντων αυτού

ε) Φροντίζει για την εξασφάλιση των μέσων που διευκολύνουν την αυτοεξυπηρέτηση και αυτοπροστασία των περιθαλπομένων